Disclaimer

Op deze website van iRent zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de algemene voorwaarden en deze voorwaarden, zijn de algemene voorwaarden doorslaggevend. iRent staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. iRent aanvaardt verder geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. iRent wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. iRent respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op www.irent.nl gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van www.irent.nl. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iRent de inhoud van www.irent.nl over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van iRent. Op www.irent.nl en op de Algemene Voorwaarden & Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Reserveer nu één van onze producten

Bekijk ons aanbod

Of

033-789 01 01